ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
 1. Συστήνεται μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς» και σε συντομογραφία : ΕΛΕΚΖΣ. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία του σωματείου είναι «Hellenic Companion Animal Veterinary Society» και σε συντομογραφία : HCAVS.
 2. Η Εταιρεία εδρεύει στην πόλη των Αθηνών. Η ακριβής εκάστοτε διεύθυνση της Εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η Διαρκής Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση (ΔΜΕ) και κατάρτιση των Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η Εταιρεία οφείλει:

 1. Να συμβάλει στη μελέτη όλων των επιστημονικών πεδίων της Κτηνιατρικής των Ζώων Συντροφιάς και να ενημερώνει τα μέλη της για τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις σε αυτά τα πεδία.
 2. Να οργανώνει ένα ετήσιο συνέδριο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους που θα συμπίπτει με την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της.
 3. Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες στα οποία θα περιλαμβάνονται διαλέξεις, πρακτικές εκπαιδεύσεις καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο εκπαιδευτικό μέσο όπως η έκδοση έντυπων ή ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.
 4. Να συμβάλει στην εμβάθυνση, αποκέντρωση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης οργανώνοντας και ευνοώντας τη λειτουργία από τα μέλη της Ομάδων Μελέτης (ΟΜ) και Περιφερειακών Ομάδων (ΠΟ) σύμφωνα με τις αρχές του καταστατικού.
 5. Να συμβάλει στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του βοηθητικού προσωπικού των Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς.
 6. Να διευκολύνει τις επιστημονικές επαφές μεταξύ των Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 7. Να συμβάλει σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά και επαγγελματικά Κτηνιατρικά σωματεία και φορείς στην οργάνωση εκπαιδευτικών μηχανισμών και στη βελτίωση του τεχνικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος των Κτηνιάτρων.
 8. Να δύναται λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες για την πιστοποίηση των Κτηνιάτρων Ζώων Συντροφιάς σύμφωνα με τις πιθανές μελλοντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ευρωπαϊκών οργανισμών.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΛΕΚΖΣ θα αποτελείται από τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη.

 1. Τα τακτικά μέλη θα πρέπει:
  α) Να είναι πτυχιούχοι Κτηνιατρικής ή Σχολής Επιστημών Υγείας της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης Κτηνιατρικής ή Σχολής Επιστημών Υγείας του εξωτερικού και να μην τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα.
  β) Να δεσμεύονται όπως τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
  γ) Να έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 2. Τα δόκιμα μέλη θα πρέπει:
  α) Να είναι φοιτητές Κτηνιατρικής Σχολής της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης Κτηνιατρικής Σχολής του εξωτερικού και να μην τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα.
  β) Να δεσμεύονται όπως τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
  γ) Να έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 3. Επίτιμα μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα, πτυχιούχοι ή μη Κτηνιατρικής, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Κτηνιατρική επιστήμη ή την Εταιρεία. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους παρέχεται δια βίου. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ απαλλάσσονται και από τις οικονομικές εισφορές. Προσκαλούνται τιμής ένεκεν σε όλες τις εκδηλώσεις, επιστημονικές ή μη, της Εταιρείας.
 4. Η εγγραφή των τακτικών και δοκίμων μελών γίνεται μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλεται στο ΔΣ και συνοδεύεται από αντίγραφο του πτυχίου ή της αναγνώρισής του (προκειμένου για πτυχιούχους άλλων χωρών) και δήλωσή τους περί αποδοχής των όρων του καταστατικού. Εφόσον πρόκειται για δόκιμα μέλη η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση σπουδών.
ΑΡΘΡΟ 5.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
 1. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στο ΔΣ της Εταιρείας με τον όρο ότι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.
 3. Τα μέλη δικαιούνται να προσκαλούνται και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που προέρχονται από τη δράση του.
 4. Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν ελεύθερα με από την ΕΛΕΚΖΣ. απλή αίτησή τους στο Δ.Σ της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται:

 1. Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
 2. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 3. Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές οφειλές τους προς την Εταιρεία.
 4. Να αναλάβουν, κατόπιν συνεννόησης, ιδιαίτερα καθήκοντα με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 7.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η διαγραφή μέλους μπορεί να επέλθει:

 1. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.
 2. Εξαιτίας μη πληρωμής των οικονομικών εισφορών προς την Εταιρεία για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
 3. Εξαιτίας συμπεριφοράς που θίγει την τιμή ή τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση για τη διαγραφή του μέλους λαμβάνεται από το ΔΣ και πρέπει να επικυρωθεί από τη ΓΣ.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Εταιρείας είναι:

 1. Τακτικοί:
  α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι υποχρεωτικές ετήσιες συνδρομές των μελών όπως διαμορφώνονται με απόφαση του ΔΣ που εγκρίνεται από τη Γ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές υποχρεώσεις των δόκιμων μελών ισούνται με το 50% εκείνων των τακτικών μελών.
  β) Τα τακτικά έσοδα από την περιουσία του.
 2. Έκτακτοι:
  α) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που μπορεί να είναι εθελοντικές ή υποχρεωτικές μετά από απόφαση του ΔΣ και έγκριση από τη ΓΣ.
  β) Έσοδα από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνει ή συμμετέχει το Σωματείο.
  γ) Δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, εισφορές και κάθε απρόβλεπτο έσοδο, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αν προέρχονται, χωρίς δεσμεύσεις που είναι αντίθετες με τους σκοπούς του Σωματείου και μετά από έγκριση από το ΔΣ και, σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση της ΓΣ των μελών.
ΑΡΘΡΟ 9.
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
 2. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).
ΑΡΘΡΟ 10.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 1. Το Σωματείο διοικείται από 7μελές ΔΣ που εκλέγεται ανά τριετία από ενιαίο ψηφοδέλτιο με αρχαιρεσίες. Το ΔΣ απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, και τρία μέλη.
 2. Τα μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται αμοιβής και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία άμισθα. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών του ΔΣ για τις προς την Εταιρεία υπηρεσίες καθώς και οποιαδήποτε άλλη αιτιολογημένη δαπάνη θα βαρύνουν την Εταιρεία βάσει παραστατικών.
 3. Από την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ εκπίπτει αυτός που διαγράφηκε ή παραιτήθηκε από μέλος της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα οποτεδήποτε το θελήσει με απλή έγγραφη δήλωση προς το ΔΣ. Τα μέλη του ΔΣ που παραιτούνται ή διαγράφονται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος καταστατικού, αναπληρώνονται από τους εκλεγέντες στις αρχαιρεσίες επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής. Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια μιας θητείας του.Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τέσσερα (4) μέλη του τουλάχιστον.
 5. Αν λείπουν τα απαιτούμενα για τη συγκρότηση απαρτίας μέλη του ΔΣ, ή αν διαγραφούν ή παραιτηθούν περισσότερα από τέσσερα μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια μιας θητείας του, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση και προκηρύσσονται αρχαιρεσίες από τις οποίες εκλέγεται νέο ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 11.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ΔΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και διευθύνει όλες τις υποθέσεις της, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΓΣ, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.
 2. Συγκαλεί τη ΓΣ.
 3. Υποβάλλει στη ΓΣ για έγκριση θέματα της αρμοδιότητάς της.
 4. Εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που του ανατίθεται από το καταστατικό ή τη ΓΣ.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Το ΔΣ συνέρχεται για πρώτη φορά εντός ενός μηνός από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών που το ανέδειξαν οπότε και συγκροτείται σε σώμα. Πρόεδρος του ΔΣ αναδεικνύεται ο πρώτος πλειοψηφήσας στις αρχαιρεσίες με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει το 50%+1 των έγκυρων ψήφων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Πρόεδρος εκλέγεται μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ με απόλυτη πλειοψηφία μετά από συζήτηση και φανερή ψηφοφορία. Αν ο πρώτος πλειοψηφήσας αποποιηθεί την προεδρία, Πρόεδρος αναδεικνύεται ο δεύτερος, τρίτος κοκ. Οι υπόλοιπες θέσεις του ΔΣ (Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Μέλη) καθώς και η θέση του Προέδρου στην περίπτωση που και τα επτά μέλη του ΔΣ την αποποιηθούν, καταλαμβάνονται κατά σειρά (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Μέλη) μετά από φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ και αφού το καθένα αιτιολογήσει την θέση του.
 2. Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε πέντε ημέρες εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του με αιτιολογημένη αίτηση στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
 3. Με εξαίρεση την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ κατά την οποία αυτό συγκροτείται σε σώμα όλες οι τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού διαδικτυακού τόπου (forum).
 4. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για την έναρξη, λήξη και διεύθυνση των συνεδριάσεων του ΔΣ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου όπως και σε περίπτωση μη απαρτίας (απουσία περισσοτέρων των τριών μελών) η συνεδρίαση αναβάλλεται.
 5. Στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιούνται στα μέλη πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός και αν αποφασισθεί να ληφθεί απόφαση για θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης από τα 6/7 των μελών του ΔΣ εφόσον αυτό συνεδριάζει με μειωμένη απαρτία.
 6. Με απόφαση του ΔΣ και για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων της Εταιρείας μπορεί να συγκληθεί διευρυμένη συνεδρίαση του ΔΣ στην οποία να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Πρόεδροι των ΔΕ των Ομάδων Μελέτης, των Περιφερειακών Ομάδων όπως και κάθε άλλο μέλος της Εταιρείας..
 7. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να πραγματοποιούνται και μακριά από την έδρα της Εταιρείας, ύστερα από απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.
 8. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα για εννέα (9) συνολικά συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως και αναπληρώνεται με απόφαση του ΔΣ. Το δικαιολογημένο ή όχι της απουσίας από τις συνεδριάσεις κρίνεται κατά πλειοψηφία από το ΔΣ.
 9. Οι αποφάσεις του ΔΣ εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία επί των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας πλειοδοτεί η ψήφος του Προέδρου. Αποφάσεις του ΔΣ που λαμβάνονται κατά παράβαση του Καταστατικού είναι άκυρες.
 10. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και αποστέλλονται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία του επομένου ΔΣ, στο οποίο εγκρίνονται και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 1. Ο Πρόεδρος κατευθύνει και ελέγχει τις εργασίες του Σωματείου. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Καταστατικού και υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ο Πρόεδρος υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρείας τα οποία πρέπει να φέρουν την επωνυμία της. Επίσης υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα.
 3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά, σε κάθε αρχή και Δικαστήριο, καθώς και στις μεταξύ αυτής και τρίτων σχέσεις.
 4. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.
 5. Ο Πρόεδρος συγκαλεί μαζί με το Γ. Γραμματέα τις ΓΣ των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
 6. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Προέδρου η θέση του στο ΔΣ πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα. Με ευθύνη του Αντιπροέδρου συνέρχεται το ΔΣ το οποίο εκλέγει νέο Πρόεδρο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Καταστατικό (Άρθρο 12.1)
 7. Επιτρέπονται μόνον δύο (2) συνεχόμενες θητείες του ιδίου Προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 14.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών ανάδειξης νέου Προέδρου.
 2. Ο Αντιπρόεδρος είναι ο υπεύθυνος δημοσίων και διεθνών σχέσεων της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 15.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ
 1. Ο Γεν. Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και τήρησης των πρακτικών του ΔΣ, τηρεί και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και την αλληλογραφία της Εταιρείας.
 2. Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ειδοποίηση των μελών για τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΓΣ.
 3. Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου και της βιβλιοθήκης της εταιρείας.
 4. Σε περίπτωση που με απόφαση του ΔΣ οργανωθεί και συντηρείται έμμισθη γραμματεία της Εταιρείας ο Γεν. Γραμματέας είναι ο άμεσος Προϊστάμενος της γραμματείας αυτής.
 5. Εφόσον ο Γεν. Γραμματέας κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από άλλο μέλος του ΔΣ που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 16.
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ
 1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το Ταμείο της Εταιρείας, μεριμνά για τις καταθέσεις των χρημάτων του Ταμείου στην Τράπεζα τα οποία μπορεί να αναλάβει μόνο με εντολή του Προέδρου. Έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας της Εταιρείας, προβαίνει στις κάθε είδους εισπράξεις και πληρωμές με διπλότυπες αποδείξεις και τηρεί το απαραίτητο βιβλίο διαχειρίσεως της περιουσίας της Εταιρείας, στο οποίο αναγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η κινητή και ακίνητη περιουσία της. Μαζί με τον Πρόεδρο υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν την Εταιρεία.
 2. Κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας.
 3. Ο Ταμίας τηρεί Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρούνται τακτικά και αναλυτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές της Εταιρείας.
 4. Ο Ταμίας τηρεί το μητρώο μελών της Εταιρείας στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των μελών, η ημερομηνία έγγραφής και διαγραφής και η ταμειακή κατάσταση των μελών της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 17.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Το ΔΣ αναθέτει σε καθένα από τα τρία μέλη του την ευθύνη συγκεκριμένων τομέων δράσεως της Εταιρείας.

 1. Ένα μέλος είναι υπεύθυνο για τις περιοδικές –έντυπες ή ηλεκτρονικές- εκδόσεις της Εταιρείας καθώς και για τη δημιουργία και παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας της Εταιρείας.
 2. Το δεύτερο και τρίτο μέλος είναι αντίστοιχα υπεύθυνοι του συντονισμού της λειτουργίας των Ομάδων Μελέτης και των Περιφερειακών Ομάδων των μελών της Εταιρείας, που συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 18.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) απαρτίζεται από τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Εταιρείας.
 2. Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν.
 3. Εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στο νόμο και στο καταστατικό, στην αρμοδιότητα της ΓΣ ανήκουν:
  α) Η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού,
  β) Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του ΔΣ,
  γ) Η απαλλαγή της διοίκησης της Εταιρείας από κάθε ευθύνη,
  δ) Η ανάκληση ενός ή περισσοτέρων μελών του ΔΣ,
  ε) Η τροποποίηση του καταστατικού,
  στ) Η διάλυση της Εταιρείας,
  ζ) Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του ΔΣ.
 4. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου και συμπίπτει χρονικά με το ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας. Έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί όταν ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών της Εταιρείας. Η αίτηση περί σύγκλησης απευθύνεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή άρνησης της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
 5. Τα μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αποστέλλονται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκλησή της και θα αναγράφουν τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων μελών με ανάταση της χειρός, δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, παρόντα, απόντα και διαφωνούντα. Κατ' εξαίρεση διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια στις εξής περιπτώσεις:
  α) Ανάκλησης ενός ή περισσοτέρων μελών του ΔΣ,
  β) Ζητήματος εμπιστοσύνης στο ΔΣ,
  γ) Όποτε το κρίνει αναγκαίο η ΓΣ.
 7. Στην αρχή της συνεδρίασης η ΓΣ εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΓΣ . Ο Πρόεδρος της ΓΣ κηρύσσει την έναρξη και λήξη της ΓΣ , διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας της ΓΣ τηρεί τα πρακτικά της.
 8. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΓΣ καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΓΣ .
 9. Εκτός της δια ζώσης συμμετοχής των μελών της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις, και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των μελών, παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΣ να οργανώνει τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας με την προϋπόθεση:
  α) Της εξασφάλισης του αδιάβλητου της συμμετοχής και ψηφοφορίας των μελών,
  β) Της έκθεσης των προς συζήτηση θεμάτων στο διαδικτυακό τόπο (forum) της ΓΣ για επαρκή χρόνο δέκα τουλάχιστον ημερών ώστε να τύχουν ευρείας συζήτησης και ανάλυσης πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 19.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (STUDY GROUPS)

Στα πλαίσια της Επιστημονικής εμβάθυνσης σε επί μέρους επιστημονικά αντικείμενα που αφορούν την Κτηνιατρική των Ζώων Συντροφιάς μπορούν να δημιουργηθούν από μέλη της Εταιρείας και με απόφαση του ΔΣ Ομάδες Μελέτης (ΟΜ) ιδιαίτερων επιστημονικών ενδιαφερόντων. Οι σκοποί των ΟΜ και οι τρόποι επίτευξής τους, είναι ταυτόσημοι με αυτούς της εταιρείας με στόχευση στο ανάλογο επιστημονικό αντικείμενο.

 1. Ομάδα Μελέτης δημιουργείται με γραπτή δήλωση προς το ΔΣ της Εταιρείας η οποία πρέπει να προσυπογράφεται από οκτώ τουλάχιστον μέλη της τα οποία είναι και τα ιδρυτικά μέλη της ΟΜ . Το ΔΣ στην περίπτωση αυτή γνωμοδοτεί θετικά και επικυρώνει τη σύσταση της Ομάδας Μελέτης ορίζοντας ταυτόχρονα και τον επιστημονικό σύμβουλο της ΟΜ.
 2. Επιστημονικοί σύμβουλοι των ΟΜ μπορεί να είναι Κτηνίατροι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε επιστημονικό πεδίο αντίστοιχο με εκείνο της ΟΜ, μέλη ή μη μέλη της Εταιρείας ή των ΟΜ.
 3. Ρόλος των επιστημονικών συμβούλων των ΟΜ είναι:
  α) Να παρέχει τη γνώμη του στη Διοικούσα Επιτροπή της ΟΜ σε θέματα που αφορούν τον επιστημονικό της προσανατολισμό.
  β) Να συνεργάζεται στην εκλογή των επιστημονικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων.
 4. Κάθε ΟΜ διοικείται από τριμερή Διοικούσα Επιτροπή που απαρτίζεται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος .
 5. Κάθε μέλος της Εταιρείας μπορεί να ανήκει σε τρεις το πολύ ΟΜ.
 6. Για τη συμμετοχή τους σε ΟΜ τα μέλη της Εταιρείας δεν επιβαρύνονται με επιπλέον ετήσια εισφορά προς την Εταιρεία.
 7. Μετά την επικύρωση από το ΔΣ της δημιουργίας της ΟΜ τα ιδρυτικά της μέλη συνεδριάζουν και εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) η οποία διοικεί την ΟΜ μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.
 8. Η ΔΕ της κάθε ΟΜ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο προκειμένου να καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της ΟΜ. Οι κανόνες λειτουργίας της ΔΕ είναι ανάλογοι με εκείνους της λειτουργίας του ΔΣ της Εταιρείας. Σε κάθε συνεδρίαση της ΔΕ τηρούνται από το Γραμματέα πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες και αντίγραφό τους υποβάλλεται στο ΔΣ.
 9. Για να θεωρείται ενεργή μια ΟΜ πρέπει να οργανώνει τουλάχιστον μια επιστημονική εκδήλωση ανά τακτό χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ και κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕ της ΟΜ. Σε αντίθετη περίπτωση η ΟΜ μπορεί να καταργηθεί με απόφαση του ΔΣ.
 10. Κάθε ΟΜ διατηρεί πλήρως την επιστημονική της αυτοτέλεια και φέρει την ευθύνη της διοργάνωσης των επιστημονικών εκδηλώσεων που προτείνει προς το ΔΣ, δεν έχει όμως οικονομική αυτοτέλεια.
 11. Οι προτάσεις για την επιστημονική δράση της κάθε ΟΜ απευθύνονται μέσω του Προέδρου της γραπτώς προς το ΔΣ και θα πρέπει να είναι επαρκώς και λεπτομερώς τεκμηριωμένες. Το ΔΣ έχει το δικαίωμα να καθορίζει στα πλαίσια του συντονισμού των επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων που προτείνονται από τις ΟΜ. Το ΔΣ δεν έχει όμως τη δικαιοδοσία να απορρίψει προτάσεις για επιστημονική δράση των ΟΜ εφόσον τεκμηριωμένα αυτές δεν είναι οικονομικά ζημιογόνες για την Εταιρεία, το ΔΣ της οποίας φέρει την οικονομική ευθύνη όλων των δράσεών της.
 12. Αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας το ΔΣ μπορεί μετά από συνεννόηση με τη ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ΟΜ να της αναθέσει την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων ή τμήματος επιστημονικών εκδηλώσεων.
 13. Τον κεντρικό συντονισμό της δράσης των ΟΜ έχει ένα μέλος του ΔΣ που είναι επιφορτισμένο γι΄αυτό.
ΑΡΘΡΟ 20.
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (REGIONAL GROUPS)

Στα πλαίσια της γεωγραφικής αποκέντρωσης και της αύξησης των επιστημονικών εκδηλώσεων που αφορούν την Κτηνιατρική των Ζώων Συντροφιάς στην περιφέρεια της χώρας μπορούν να δημιουργηθούν από μέλη της Εταιρείας που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και με απόφαση του ΔΣ Περιφερειακές Ομάδες (ΠΟ). Οι σκοποί των ΠΟ και οι τρόποι επίτευξής τους, είναι ταυτόσημοι με αυτούς της εταιρείας με στόχευση στην αναβάθμιση του επιπέδου της Κτηνιατρικής των Ζώων Συντροφιάς στη περιφέρεια. Για την καλύτερη οργάνωση των ΠΟ η χώρα χωρίζεται στις ακόλουθες Περιφέρειες:
- Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
- Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
- Θεσσαλίας και Σποράδων με έδρα το Βόλο.
- Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
- Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
- Κεντρικού Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη.
- Πελοποννήσου με έδρα τη Τρίπολη .
- Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
- Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.
- Αρχιπελάγους με έδρα τη Μυτιλήνη.


Ο παραπάνω διαχωρισμός είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις προτάσεις των ενδιαφερομένων μελών.

 1. Περιφερειακή Ομάδα δημιουργείται με γραπτή δήλωση προς το ΔΣ της Εταιρείας η οποία πρέπει να προσυπογράφεται από οκτώ τουλάχιστον μέλη της τα οποία είναι και τα ιδρυτικά μέλη της ΠΟ . Το ΔΣ στην περίπτωση αυτή γνωμοδοτεί θετικά και επικυρώνει τη σύσταση της Περιφερειακής Ομάδας.
 2. Κάθε ΠΟ διοικείται από τριμερή Διοικούσα Επιτροπή που απαρτίζεται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος .
 3. Κάθε μέλος της Εταιρείας μπορεί να ανήκει σε μία ΠΟ.
 4. Για τη συμμετοχή τους σε ΠΟ τα μέλη της Εταιρείας δεν επιβαρύνονται με επιπλέον ετήσια εισφορά προς την Εταιρεία.
 5. Μετά την επικύρωση από το ΔΣ της δημιουργίας της ΠΟ τα ιδρυτικά της μέλη συνεδριάζουν και εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) η οποία διοικεί την ΠΟ μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.
 6. Η ΔΕ της κάθε ΠΟ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο προκειμένου να καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της ΠΟ. Οι κανόνες λειτουργίας της ΔΕ είναι ανάλογοι με εκείνους της λειτουργίας του ΔΣ της Εταιρείας. Σε κάθε συνεδρίαση της ΔΕ τηρούνται από το Γραμματέα πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες και αντίγραφό τους υποβάλλεται στο ΔΣ.
 7. Για να θεωρείται ενεργή μια ΠΟ πρέπει να οργανώνει τουλάχιστον μια επιστημονική εκδήλωση ανά τακτό χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ και κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕ της ΠΟ. Σε αντίθετη περίπτωση η ΠΟ μπορεί να καταργηθεί με απόφαση του ΔΣ.
 8. Κάθε ΠΟ διατηρεί πλήρως την επιστημονική της αυτοτέλεια και φέρει την ευθύνη της διοργάνωσης των επιστημονικών εκδηλώσεων που προτείνει προς το ΔΣ, δεν έχει όμως οικονομική αυτοτέλεια.
 9. Οι προτάσεις για την επιστημονική δράση της κάθε ΠΟ απευθύνονται μέσω του Προέδρου της γραπτώς προς το ΔΣ και θα πρέπει να είναι επαρκώς και λεπτομερώς τεκμηριωμένες. Το ΔΣ έχει το δικαίωμα να καθορίζει στα πλαίσια του συντονισμού των επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων που προτείνονται από τις ΠΟ. Το ΔΣ δεν έχει όμως τη δικαιοδοσία να απορρίψει προτάσεις για επιστημονική δράση των ΠΟ εφόσον τεκμηριωμένα αυτές δεν είναι οικονομικά ζημιογόνες για την Εταιρεία, το ΔΣ της οποίας φέρει την οικονομική ευθύνη όλων των δράσεών της.
 10. Αναλόγως των αναγκών της Εταιρείας το ΔΣ μπορεί μετά από συνεννόηση με τη ΔΕ μιας ή περισσοτέρων ΠΟ να της αναθέσει την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων ή τμήματος επιστημονικών εκδηλώσεων.
 11. Τον κεντρικό συντονισμό της δράσης των ΠΟ έχει ένα μέλος του ΔΣ που είναι επιφορτισμένο γι΄αυτό.
ΑΡΘΡΟ 21.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας διενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).
 2. Οι πάσης φύσεως δαπάνες αποφασίζονται και εκτελούνται σύμφωνα με το καταστατικό.
 3. Απαγορεύεται η λήψη πάσης φύσεως προμήθειας από την Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.
 4. Κληροδοσίες και δωρεές προς την Εταιρεία γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του ΔΣ.
 5. Οι δωρεές προς την Εταιρεία γίνονται πάντοτε επώνυμα.
 6. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές που γίνονται προς την Εταιρεία με ορισμένο σκοπό, τελούν κάτω από ιδιαίτερη διαχείριση του προϋπολογισμού της Εταιρείας και οι τυχόν πρόσοδοι από αυτές διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή εφόσον δεν αντίκεινται στο καταστατικό της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 22.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 1. Η γενόμενη από τη διοίκηση της Εταιρείας διαχείριση της περιουσίας της, δηλαδή τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, δαπάνες κλπ, παρακολουθούνται και ελέγχονται κατά τις αρχαιρεσίες ανά τριετία. Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να είναι ελεγκτές.
 2. Οι ελεγκτές υποβάλλουν κάθε χρόνο στην τακτική ΓΣ έγγραφη έκθεση αναφερόμενη στη διαχείρηση του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η ΓΣ δεν μπορεί να αποφασίζει για το ορθό ή μη της διαχείρισης χωρίς την έκθεση των ελεγκτών.
ΑΡΘΡΟ 23.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
 1. Το ΔΣ της Εταιρείας φέρει την ευθύνη για τη λήψη όλων των μέτρων που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο των αρχαιρεσιών.
 2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ λαμβάνουν χώρα ανά τριετία εντός του πρώτου τριμήνου του έτους.
 3. Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία..
 4. Στην τακτική ΓΣ, στην οποία υπάρχει θέμα εκλογής ΔΣ, εκλέγεται από τη ΓΣ μετά από εξάντληση των θεμάτων τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 5. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για το ΔΣ και την ΕΕ γίνεται με έγγραφες δηλώσεις από τα ενδιαφερόμενα μέλη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου των αρχαιρεσιών έτους (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 6. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά πρώτα τα ονόματα όλων των υποψηφίων για το ΔΣ και μετά τα ονόματα όλων των υποψηφίων για την ΕΕ. Οι υποψήφιοι για τις Διοικούσες Επιτροπές των Ομάδων Μελέτης και των Περιφερειακών Ομάδων γράφονται σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια που απευθύνονται στους ανάλογους ψηφοφόρους . Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν έως επτά (7) υποψηφίους για το ΔΣ, έως δύο (2) για την ΕΕ και έως τρείς (3) για τις ΔΕ των ΟΜ και ΠΟ στις οποίες ανήκουν.
 7. Οι υποψηφιότητες και τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται ταχυδρομικά- συμβατικά και ηλεκτρονικά -στα μέλη της Εταιρείας την 15η Φεβρουαρίου. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία των αρχαιρεσιών τα μέλη της Εταιρείας που δεν θα παρευρεθούν στις αρχαιρεσίες μπορούν να αποστέλλουν την ψήφο τους ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Οι ψήφοι που θα σταλούν με τον τρόπο αυτό παραμένουν κλειστοί έως την ημέρα των αρχαιρεσιών οπότε και προσμετρώνται στις υπόλοιπες των μελών που ψηφίζουν δια ζώσης.
 8. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το ΔΣ, την ΕΕ και τις Διοικούσες Επιτροπές των Ομάδων Μελέτης (ΟΜ) και των Περιφερειακών Ομάδων (ΠΟ), με σειρά επιτυχίας και με βάση τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση. Κατόπιν η Εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό των αρχαιρεσιών και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στο μέλος του ΔΣ που πλειοψήφησε.
ΑΡΘΡΟ 24.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας μπορεί να γίνει με απόφαση της ΓΣ η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό με απόφαση του ΔΣ.Για την απόφαση χρειάζεται φυσική παρουσία ή η συμμετοχή, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών και πλειοψηφία ¾ επί των παρόντων μελών. Για τους κανόνες λειτουργίας της καταστατικής ΓΣ ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 1. Η διάλυση της Εταιρείας μπορεί να αποφασισθεί μόνον από τη ΓΣ των μελών της που συνέρχεται με απόφαση του ΔΣ αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Για την απόφαση χρειάζεται η φυσική παρουσία ή η συμμετοχή, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών και πλειοψηφία ¾ επί των παρόντων μελών..  Για τους κανόνες λειτουργίας της ΓΣ που θα αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρείας, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού.
 2. Όταν η Εταιρεία διαλυθεί τίθεται σε εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει μόνον για το σκοπό της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το νόμο από τρεις εκκαθαριστές που είναι ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του τελευταίου ΔΣ.
 3. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και την εκκαθάρισή της η κινητή και ακίνητη περιουσία της περιέρχεται σε Κτηνιατρικό φορέα ή Συγγενές Σωματείο που καθορίζεται με απόφαση της ίδιας ΓΣ.
 4. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η Εταιρεία για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή το Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 26.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία κυκλικά περιφερικά αναγράφονται τα αρχικά της επωνυμίας της Εταιρείας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και στο κέντρο φέρει το λατινικό γράμμα V και ένα περιελισσόμενο φίδι.

ΑΡΘΡΟ 27.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 1. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό κανονίζεται από το ΔΣ σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του νόμου για τα σωματεία και τους άλλους νόμους και διατάγματα.
 2. Οποιασδήποτε μορφής διαφορές μεταξύ της Εταιρείας και των μελών της θα επιλύονται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 28.

Το παρόν τροποποιημένο από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια δικαστική αρχή.

FOR THE MEMBERS

 
Αλλαγή γλώσσας σε  

CONTACT US

64 Louizis Riankour str. - Apollo Tower
Ambelokipoi - 115 23 Athens

MB 0008 phone2107759727  Mob.: 6945 311054 (WhatsApp & Viber)
 Contact Monday - Friday 10.00-16.00

MB 0003 mail2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Mastercard  Maestro           vbv    sc 62x34